Aktuálna doba dodania je 2-3 týždne. Ďakujeme za pochopenie.

Reklamačný poriadok

 

Záruka a reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.navette.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 2. Na vypadnuté kamienky spôsobené prevozom sa reklamácia-vrátenie nevzťahuje! Takýto výrobok bude opravený. Je potrebné takýto výrobok zaslať spolu aj s vypadnutými kamienkami. Neopravujte si vypadnuté kamienky sekundovým lepidlom ani žiadnym iným prostriedkom, môžete ich poškodiť.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Bižutéria nie je považovaná za ušľachtilý kov. Výrobky z bižutérie sú vyrobené zo zliatiny hliníka a zinku, a preto korózia (oxidácia povrchu bižutérie) je bežný jav spôsobený nosením výrobku a materiálu, z ktorého je vyrobený.  Aj pri dodržiavaní našich odporúčaní budú na bižutérii časom viditeľné známky opotrebovania. Nejde o závadu, ale o bežné opotrebovanie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Pokiaľ ale budete odporúčania dodržiavať, bižutéria si po dlhý čas zachová svoj pôvodný vzhľad.
 3. Pri prevzatí šperku skontrolujte pevné uchytenie kameňov. K uvoľneniu kameňov dochádza najbežnejšie mechanickým poškodením - úder, náraz, vyrazenie kamienku, nešetrné zaobchádzanie - toto nie je dôvod k oprávnenej reklamácií.
 4. Pri pokovaných výrobkoch je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o bižutérny výrobok. Záruka sa nevzťahuje na:
 • závady vzniknuté neštandardným používaním (úder, náraz, vyrazenie kamienkov, nešetrné zaobchádzanie, výrobnou vadou nie sú ryhy, škrabance a rovnako ani pretrhnutie alebo zlomenie šperku)
 • nesprávnym použitím výrobku (šperky s lepenými kamienkami nenamáčajte v teplej vode - môže prísť k povoleniu lepidla a vypadnutiu kamienka). Takisto si kamienky nelepte sekundovým ani iným lepidlom!
 1. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
 2. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 5. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.